TELE-FONIKA Kable S.A.
Unia EuropejskaUnia Europejska
 - Baner

Compliance

Promowanie kultury otwartości i praworządności

TELE-FONIKA Kable SA (dalej TFKable) przywiązuje szczególną wagę do prowadzenia działalności operacyjnej i produkcyjnej w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. W naszych działaniach podejmujemy inicjatywy pozytywnie wpływające na środowisko naturalne, społeczności lokalne, pracowników oraz partnerów biznesowych.

Zarządzanie ryzykiem stanowi fundament ładu korporacyjnego TFKable oraz spółek zależnych, należących do Grupy TFKable. U podstaw naszego procesu zarządzania ryzykiem leży zasada ostrożności – co oznacza, że nie podejmujemy żadnych decyzji ani operacji bez uprzedniej oceny ryzyka. Przez ryzyko rozumiemy nie tylko ryzyko dla organizacji oraz podmiotów zależnych, ale także dla społeczności, w których działamy oraz dla środowiska. Dlatego upewniamy się, że zasada ostrożności jest nadrzędną filozofią każdego z naszych procesów decyzyjnych. Ponadto proces zarządzania ryzykiem jest wspierany przez wewnętrzne zasady regulujące postępowanie we wszystkich obszarach naszej działalności. Przestrzegamy zasad i standardów zarządzania w branży, które są regulowane odpowiednimi certyfikatami i pozwoleniami, jak również działamy w oparciu o standardy i przepisy krajowe oraz międzynarodowe.

Rozumiemy jednak, że pewne ryzyko wystąpienia nieprawidłowości jest nieuniknione, dlatego też wykrywanie i odpowiednie reagowanie na wszelkie przypadki nieprawidłowości jest dla nas priorytetem

Mając na uwadze powyższe stworzyliśmy proste zasady do przekazywana nam wszelkich sygnałów, które mogą w odczuciu społecznym zostać sklasyfikowane, jako nieprawidłowości, a jednocześnie pozwolą nam na dalsze wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów w prowadzonej przez nas działalności.

Dodatkowo opracowaliśmy i wdrożyliśmy liczne regulacje wewnętrzne, które stanowią system zgłaszania nieprawidłowości dla organizacji zgodnie z Dyrektywą 2019/1937 oraz Ustawą o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, należą do nich:

  1. regulamin zgłoszeń wewnętrznych, określający bezpieczne kanały komunikacji
  2. procedury obsługi zgłoszeń zapewniające anonimowość dla osób zgłaszających
  3. działania następcze, podejmowane przez dedykowany zespół Compliance, w celu zweryfikowania informacji o naruszeniach prawa oraz przyjęciu rozwiązań i środków, jakie mogą zostać zastosowane w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa.

Jako podmiot wewnętrzny do obsługi zgłoszeń w TELE-FONIKA Kable SA został powołany zespół TFKCompliance.

Bezpieczne kanały komunikacji do raportowania nieprawidłowości:

  1. telefon kontaktowy TFKCompliance: +48 12 652 52 52
  2. mailowa skrzynka pocztowa: ##rdbeaxpcrt#at#iuzpqat.rdb##
  3. formularz kontaktowy na stronie internetowej: https://www.tfkable.com/compliance.html
  4. bezpośrednie zgłoszenie do zespołu TFKCompliance lub listowne na adres: TELE-FONIKA Kable S.A., ul. H. Cegielskiego 1, 32-410 Myślenice, z dopiskiem „TFKCompliance”

Jednocześnie, zapewniamy że wszystkie zgłoszenia są rejestrowane i poddawane analizie, jak również wdrażane są odpowiednie działania naprawcze.

Osoba zgłaszająca może zachować anonimowość lub wskazać dane do kontaktu zwrotnego, które posłużą do przekazywania przez zespół TFKCompilance m.in.

  1. potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia – termin do 7 dni od przesłania informacji o podejrzeniu nieprawidłowości
  2. sposobie rozpatrzenia zgłoszenia – w terminie do 3 miesięcy od potwierdzenia przyjęcia informacji o podejrzeniu nieprawidłowości

Jednocześnie zespół TFKCompilance zapewnia pełną anonimowość procesu raportowania nieprawidłowości zgodnie z wytycznymi Europejskiego Inspektora Ochrony Danych odnoszącymi się do zapewnienia poufności otrzymanych informacji, jak również ochrony tożsamości osób zgłaszających oraz innych i osób zaangażowanych.

Ufamy również, że takie podejście pozwali nam na dalsze podejmowanie dobrych decyzji biznesowych w zakresie  dostarczania bezpiecznych, zaawansowanych technologicznie kabli i przewodów, minimalizując jeszcze bardziej wpływ naszej działalności produkcyjnej na społeczność oraz środowisko.

Plan zaangażowania interesariuszy – Inwestycja zakład Bydgoszcz
 

Zgłoś naruszenie