TELE-FONIKA Kable S.A.
Unia EuropejskaUnia Europejska
Informacje
17.08.2016

Oświadczenie Grupy TELE-FONIKA ws zbycia akcji Wisła Kraków S.A.

Oświadczenie Grupy TELE-FONIKA ws zbycia akcji Wisła Kraków S.A.

Wychodząc naprzeciw licznym zapytaniom i spekulacjom prasowym dotyczącym przyszłości Klubu Wisła Kraków informujemy, że zgodnie z przyjętą przez Grupę Tele-Fonika „Strategią Rozwoju” koncentrujemy się tylko i wyłącznie na biznesie kablowym.  
Kolejny raz chcemy podkreślić, iż firmy z otoczenia Grupy Tele - Fonika nie były zainteresowane zakupem klubu piłkarskiego.  
W ostatnim okresie rozmawialiśmy również o ewentualnym przekazaniu akcji do Towarzystwa Sportowego „Wisła” Kraków, tym niemniej nie było ono w stanie zagwarantować finansowania bazy treningowej Klubu i pojawiły się wątpliwości, czy Towarzystwo będzie w stanie utrzymywać Klub. Natomiast oferta, która została przyjęta, była najlepszą, jaką otrzymaliśmy do dnia zawarcia umowy.
Grupa Tele – Fonika informuje równocześnie, że nie planuje w przyszłości podejmować dalszych dyskusji dotyczącej Klubu Wisła Kraków oraz działań nowego Właściciela spółki Projekt Gmina.PL

Umowa sprzedaży Klubu zawarta skutecznie
23 lipca w chwili zawierania umowy nie było wątpliwości, co do tego, iż p. Jakub Meresiński mógł skutecznie podpisać umowę w imieniu inwestora spółki Projekt- Gmina.PL. Nie mieliśmy jakiejkolwiek wiedzy, bądź podejrzeń, iż Jakub Meresiński jest osobą mogącą mieć problemy z prawem – z dostępnych nam dokumentów (odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego) jednoznacznie wynikało, iż był on na dzień 23.07, uprawniony do skutecznego reprezentowania nabywcy.
W związku z publikacjami prasowymi zobligowaliśmy p. Meresińskiego do przedstawienia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (Rejestr Karny nie jest publiczny a to oznacza, że sami nie mieliśmy prawa zwrócić się z prośbą o taką Informację). Otrzymaliśmy jednoznaczny urzędowy dokument, iż na dzień 11.08., (czyli również w dniu podpisywania umowy) p. Jakub Meresiński nie figuruje w kartotece karnej, czyli nie jest osobą skazaną. Umowa została, zatem skutecznie zawarta.   
Firma Projekt-Gmina.PL przedstawiła również gwarancję bankową, wystawioną przez znany bank działający w Polsce, która uwiarygodniła możliwości finansowe nowego inwestora. Ponadto nowy inwestor wpłacił pierwszą ratę za zakup akcji.
W toku negocjacji Firma Projekt-Gmina.PL przedłożył także listy intencyjne znanych firm z deklaracjami sponsoringowymi na łączną kwotę  9,3 mln złotych.
Taka kwota zapewnia nie tylko płynność, ale także rozwój Klubu. We wszelkich naszych działaniach kierowaliśmy się nadrzędnym celem, którym było dbanie o dobre imię Klubu i jego przyszłość.
Jednocześnie Pan Marek Citko (odpowiedzialny ze strony nowego Inwestora za sprawy sportowe) przedstawił wizję prowadzenia pionu sportowego, która jednoznacznie przekonała nas, że oddajemy Klub w kompetentne ręce. Pan Citko, jako były reprezentant Polski i obecnie agent piłkarski, niewątpliwie zna się na działalności transferowej i szkoleniu piłkarskim.
Chcielibyśmy również zwrócić Państwa uwagę, że wśród licznych doniesień prasowych związanych z próbą zakupu klubu z Kielc, nie pojawiły się żadne artykuły mówiące o kłopotach prawnych J. Meresińskiego.
 
Grupa Tele – Fonika spłaca 4 miliony złotych długu i sprzedaje Klub
Przed podpisaniem umowy ze spółką Projekt – Gmina.PL, Grupa Tele - Fonika zmniejszyła wymagalne zadłużenie zewnętrzne Klubu Wisła Kraków o 4 mln złotych do poziomu 10,8 mln złotych, w tym zadłużenie sporne w kwocie 3,6 mln. Informacja taka znalazła się zarówno w bilansie zamknięcia sprzedającego, jak i w bilansie otwarcia kupującego podpisanego przez obie strony. Dodatkowo do dokumentacji dołączone były dane na temat przepływów pieniężnych, które bilansowały się na koniec roku, pozwalając działać klubowi z bieżących wpływów, bez finansowego wsparcia od obiecanych sponsorów, głównie dzięki środkom ze sprzedaży dwóch piłkarzy.
Poza tym całkowicie zrestrukturyzowane zostało zadłużenie wewnętrzne Klubu wobec Grupy Tele - Fonika.  
To w żaden sposób nie oznacza, że przekazaliśmy jakiekolwiek środki pieniężne  p. Meresińskiemu lub, że zostawiliśmy 4 mln złotych  na rachunku bankowym Klubu Wisła Kraków. Wszelkie tego typu informacje są zwykłymi spekulacjami niepopartymi faktami.
Reasumując Grupa Tele - Fonika odchodząc z Klubu zadbała, aby środki, jakimi dysponował Klub, w czasie, kiedy Grupa Tele - Fonika była Właścicielem,  zostały wydatkowane na zmniejszenie zadłużenia, przede wszystkim wobec pracowników i piłkarzy.  
Pomimo występowania zobowiązań przeterminowanych, Klub Wisła Kraków w dniu sprzedaży miał płynność finansową. Nie posiada też żadnych długów wobec Grupy Tele-Fonika. 

Wynagrodzenia „na 23 lipca” – dotyczące czerwca
Grupa Tele - Fonika – dopilnowała, aby Klub Wisła Kraków SA wywiązał się z wypłaty wynagrodzeń za czerwiec. Do uregulowania przez nowego właściciela pozostały premie z tytułu zdobytych punktów za okres styczeń-czerwiec 2016, wynagrodzenie za czerwiec dla  2 nowych zawodników (nie zostali z winy Klubu umieszczeni na czas na liście płac) oraz wynagrodzenie za czerwiec  dla usługodawców sztabu sportowo-szkoleniowego.

Wynagrodzenia za lipiec – płatne w sierpniu
W sposób oczywisty Grupy Tele-Fonika nie mam już kontroli nad dokonywaniem płatności po przejęciu akcji przez nowego Inwestora, w tym płatności za lipiec, regulowanych w sierpniu.  Jest to już obowiązek nowego Właściciela.

200 milionów złotych Grupy Tele – Fonika  
Przez 19 lat sponsorowania Klubu przekazaliśmy na jego działalność znacznie ponad 200 mln złotych, czyli blisko 1 mln złotych miesięcznie.  
Przez wspomniane 19 lat Klub Wisła Kraków nie wygenerował nigdy dywidendy dla Grupy Tele - Fonika – wszelkie premie za występy sportowe i transfery zawodników zostawały w Klubie i były przeznaczane na jego utrzymanie i rozwój.
Odpowiedzialność za całą Grupę Tele – Fonika, brak wsparcia z zewnątrz i ujawnione już w przeszłości w mediach nasze zobowiązania wobec banków zdecydowały o zakończeniu ponad 19-letniej pięknej historii w dziejach Klubu. Zaznaczyć również należy, że i tak ten okres został wydłużony bardziej niż wymagały tego banki. Zdecydowanie i jednoznacznie informujemy, że dotychczasowa formuła wspierania Klubu przez Grupę Tele - Fonika wyczerpała się ostatecznie.
Mamy nadzieję, iż atmosfera wytworzona aktualnie wokół Klubu (między innymi przez negatywne przekazy prasowe) nie zniechęci nowych sponsorów do wspierania Klubu Wisła Kraków.

Ostatnie publikacje prasowe obciążające Grupę Tele-Fonika za zaistniałe zdarzenia są całkowicie nieuprawnione. Jako podmiot działający legalnie na rynku nie mieliśmy żadnych możliwości ustalenia okoliczności, o których dzisiaj donoszą media. Opisane wyżej dokumenty urzędowe jednoznacznie wskazują na inne okoliczności niż te przedstawiane przez dziennikarzy, a my sami nie mamy dostępu do śledztw prowadzonych przez prokuratury, a przez to nie posiadamy możliwości sprawdzenia, czy ktoś w nich figuruje, czy też nie. Śledztwa takie są tajne.