TELE-FONIKA Kable S.A.
Unia EuropejskaUnia Europejska
Ogólne warunki zakupu

Ogólne warunki zakupu

Ogólne Warunki Zakupu (OWZ) znajdują zastosowanie do umów zakupu produktów, usług, ich rezultatów lub innych świadczeń pozostających z nimi w związku, które są realizowane na rzecz  TELE-FONIKA Kable SA z siedzibą w Myślenicach (adres: ul. Hipolita Cegielskiego 1, 32-400 Myślenice); wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000491666; nr REGON 270543582, nr NIP 626 000 43 86 i której kapitał zakładowy w wysokości 759 000 000,00 zł został w całości opłacony.

Do pobrania

Obowiązujące od 01.01.2022

Ogólne warunki zakupu Pobierz

Valid from 01.01.2022

The General Terms and Conditions of Purchase Pobierz

Gültig ab 01.01.2022

Allgemeine Einkaufsbedingungen Pobierz